Naše

Dôležité informácie

A. Obchodné podmienky

V rozsahu služieb poskytovaných elektronicky je tento dokument Podmienkami, ktoré sú uvedené v čl. 9 zákona z 18. júla 2002 o poskytovaní elektronických služieb (Zbierka zákonov z roku 2002 č. 144, položka 1204 v znení neskorších predpisov). Podmienky sú adresované všetkým zákazníkom prostredníctvom Internetového servisu. Administrátor,  reštaurácia a Zákazník sa zaväzujú dodržiavať všetky ustanovenia týchto Podmienok. 2. Všetky informácie obsiahnuté a zobrazené prostredníctvom Internetového servisu, najmä na webových stránkach  Reštaurácie, týkajúce sa tovarov a služieb vrátane ich cien, nepredstavujú obchodnú ponuku v zmysle čl. 66 Občianskeho zákonníka, ale výzva na uzatvorenie zmluvy podľa čl. 71 Občianskeho zákonníka. 3. Je zakázané používať Internetový servis Kupujúcim spôsobom, ktorý je v rozpore so zákonom, dobrými mravmi alebo porušovaním oprávnených záujmov  Reštaurácie a Administrátora. Kupujúci najmä nepodnikne žiadne kroky, ktoré by mohli vystaviť  Reštauráciu alebo Administrátora akémukoľvek škode na majetku alebo poškodeniu povesti. 4. Registrácia Zákazníkov nie je podmienkou používania Internetového servisu. Kúpnu zmluvu vyjadrenú zadaním objednávky môžu uzavrieť aj neregistrovaní zákazníci. 5. Zákazník prehlasuje, že údaje, ktoré poskytol, najmä adresa a e-mailová adresa, sú konzistentné, správne a úplné. V prípade poskytnutia falošných údajov alebo údajov, alebo takých ktoré nepatria Zákazníkovi,  Reštaurácia môže túto skutočnosť oznámiť Administrátorovi, ktorý môže okamžite odstrániť účet zákazníka a oznámiť príslušným orgánom. 6. V žiadnom prípade nemá zákazník právo dať svoje prístupové údaje tretím stranám, najmä heslá. Ak tretia strana získa prístup k účtu zákazníka alebo zákazník má podozrenie z iného zneužitia svojho účtu, musí okamžite informovať Reštauráciu. 7. Ak sa transakcie vykonávajú s prístupovými údajmi Zákazníka, Zákazník je povinný uhradiť náklady, ak neoznámil včas  Reštaurácii o strate svojich prístupových údajov alebo o inom zneužití.

B. Vrátenie tovaru

  1. V prípade nezrovnalostí v doručenej objednávke zákazník okamžite o tejto skutočnosti informuje  Reštauráciu telefonicky alebo e-mailom.
  2. Reklamácia zákazníka sa prehodnotí do 14 dní od jej zistenia. Zákazník bude informovaný o zvažovaní sťažnosti elektronickými prostriedkami.
  3. Sťažnosť môže byť podaná v elektronickej podobe, preposlaním obsahu na adresu valhallaprievidza@gmail.sk alebo písomne ​​na adresu ARON-PD s.r.o. M. razusa 20/7, 97101 Prievidza
  4. Reklamácia by mala obsahovať identifikačné údaje Zákazníka, telefónne číslo, e-mailovú adresu, dátum objednania, dátum dokončenia objednávky, uvedenú adresu plnenia objednávky, prihlásenie zákazníka a podrobný opis predložených rezervácií.
  5. Ak sú údaje alebo informácie uvedené v reklamácii neúplné alebo na účely úplného vysvetlenia, ARON-PD požiada o jej doplnenie predtým, než zváži sťažnosť. Čas na posúdenie reklamácie sa predlžuje, až kým zákazník neukončí údaje predkladajúce sťažnosť.
  6. ARON-PD skúma reklamáciu do 14 dní od dátumu jej doručenia v správnej forme. AARON-PD môže odmietnuť posúdenie žiadostí predložených po uplynutí 90 dní od zverejnenia dôvodov sťažnosti.
  7. Odpoveď na reklamáciu sa zasiela iba na e-mailovú adresu priradenú k účtu daného zákazníka alebo na adresu uvedenú v reklamácii.

C. Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ webovej stránky www.valhallaprievidza.sk, spoločnosť ARON-PD s.r.o., sídlo M.Razusa 20/7, 971 01 Prievidza, uchováva a spracúva osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Chránime vaše údaje

Vaše osobné údaje, ktoré uvediete pri nákupe sú úplne dôverné a v žiadnom prípade nebudú poskytnuté tretím stranám. Osobné údaje budú použité len pre nevyhnutné úkony spojené s vybavením objednávky alebo rezervácie a následne budú odstránene.